Plakati v Novem mestu

V teh dneh vas po Novem mestu že vabijo plakati na misijon v Novem mestu.